Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Informační Memorandum“)

1. ÚVOD

Tímto Informačním Memorandem vám Společnost poskytuje informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů Společností.

Při zpracovávání osobních údajů se naše Společnost řídí platnými právními předpisy.

Naše zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Ve Společnosti platí jasná pravidla stanovující, který zaměstnanec či spolupracující osoba může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme s výjimkou případů, kdy nám to ukládá nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. při využití dodavatelů).

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Toto Informační Memorandum může být předmětem pravidelné aktualizace.

2. Správce

Naše Společnost je správcem vašich údajů, které od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. Správcem je společnost, která vám v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů poskytla prostřednictvím svých webových stránek tyto informace uvedené v tomto Informačním Memorandu.

Kdy získáváme vaše osobní údaje:

a) Objednáváte si od nás produkt nebo službu
Předáváte nám identifikační údaje, popř. další údaje nezbytné k uzavření smlouvy, objednávky, registraci, prvním nákupu, resp. abychom mohli posoudit, zda a jaký produkt či službu vám můžeme nabídnout.

b) Komunikujete a jednáte s námi
V případech, kdy shromažďujeme osobní údaje v průběhu vaší komunikace s námi, ať už s námi komunikujete elektronicky, písemně, po telefonu.

3. ZPRACOVÁVÁNÉ ÚDAJE

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, abychom dodržovali naše smluvní, zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o uživatelích našeho e-shopu, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají. Zpracováváme údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců, i oprávněných osobách.

Zpracováváme vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce, a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme.

Naším cílem je poskytovat vám profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy.

Kategorie údajů:

a) Identifikační údaje

Např.: jméno, datum narození, adresa, email, telefon, pokud podnikáte také IČO a adresa sídla. Tyto údaje jsou součástí smlouvy, objednávky, kterou s námi uzavíráte.

Navíc, spravujeme i vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména, hesla, a další zabezpečovací prvky, které slouží k bezpečné autentizaci.

b) Údaje o produktech a službách

Zpracováváme také údaje, které úzce souvisejí s tím, jak využíváte naše služby, nebo údaje, které nám v průběhu využívání služeb sdělujete nebo jinak vytváříte.

Některé další údaje usnadňují a urychlují vaši obsluhu např. IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.

Abychom vás mohli správně obsloužit, potřebujeme také údaje o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa (po jakou dobu, na jaké téma a jakým kanálem komunikujeme), včetně řešení stížností a servisních požadavků. Jako osobní údaje zpracováváme i zpětnou vazbu, připomínky.

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu.

Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, a existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

a) Identifikace
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, objednávku a poskytovat naše služby, potřebujeme znát vaše identifikační údaje. Vaši identifikaci a autentizaci vyžadujeme také v případě, že uplatňujete svá práva v záležitostech ochrany osobních údajů. Spravujeme také vaše přístupové údaje – zejména přihlašovací jména a hesla, která slouží k bezpečné autentizaci.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy.

b) Spolehlivé webové prostředí
Pro tento účel zpracováváme informace, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, vaše preference nastavení služeb a údaje, které na našich aplikacích vyplníte, neboť vám chceme zajistit pohodlné využívání našich webových stránek, aplikací. Údaje ukládáme na vaše zařízení v podobě tzv. cookies. Pomocí nich můžeme respektovat vaši volbu jazyka. O zpracování cookies jste zvlášť informováni.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy.

c) Řízení vztahů se zákazníky
Máme ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte a jaká máte preference. Řešíme s vámi nejrůznější záležitosti týkající se příslušného produktu, poskytování informací o produktu a další. Řešíme i vaše požadavky, přání a stížnosti. Z těchto důvodů zpracováváme zejména příslušné údaje o produktech a službách.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

d) Zasílání servisních zpráv
V rámci poskytování našich služeb vám zasíláme zprávy, které slouží k obsluze vašeho produktu. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů

e) Marketing
V rámci marketingových činností zasíláme obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, e-mailu, internetu.

Zpracováním za účelem marketingu rozumíme poznání vašich preferencí a nabídky produktů pro vás. Pro tento účel využíváme seskupování a hodnocení identifikačních údajů, údajů o produktech a službách i automatickými prostředky. Na základě výsledků analýz pro vás umíme nalézt nejvhodnější produkty.

Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

f) Bezpečnost a řízení rizik
Vaše údaje využíváme k posouzení rizika, zda budete schopni splatit své závazky vůči Společnosti. Abychom vám mohli poskytnout kvalitně naše služby, musíme postupovat obezřetně, a proto hodnotíme dostupné informace z vaší platební historie vůči Společnosti.

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

g) Vnitřní správa, reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení
Naši zaměstnanci, externí spolupracující osoby zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci Společnosti. Například, pro jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací systém.

Údaje zpracováváme pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

5. uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, archivujeme je 10 let, jak nám to ukládají právní předpisy. Při nakládání s vašimi údaji postupujeme v souladu s pravidly datové minimalizace. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávnění. U většiny obchodních vztahů musíme podle zákona o DPH uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým vybraným službám 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním pro marketing, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále [5 let] od jeho ukončení.

Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a [5 let poté], co zanikl.

6. POVINNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Některé údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Jedná se především o údaje zpracovávané pro marketing. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ostatních případech, kdy od vás osobní údaje žádáme, je jejich předání povinné. Typicky od vás sbíráme identifikační údaje, protože tyto údaje potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich jiných právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

7. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, [Prosíme o doplnění externích zdrojů dat] i údaje od třetích stran.

Zpracováváme především údaje, které nám sami předáváte nebo které svojí aktivitou vytváříte.

8. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sdílíme s interními i externími spolupracujícími osobami, kteří zpracovávají vaše údaje a příslušné údaje o produktech a službách a stávají se tak pro nás zpracovateli osobních údajů.

Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Dodavateli jsou zejména: naši poskytovatelé IT služeb, subjekty vymáhající naše pohledávky, poskytovatele poštovních služeb, včetně kurýrů.

9. práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a zákonným způsobem.

a) Přístup k údajům
Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) Oprava údajů
Jsou-li vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

c) Výmaz údajů
Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

d) Omezení zpracování osobních údajů
Také máte právo na blokaci údajů.

e) Odmítnout poskytnutí
Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z vaší strany povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

f) Odvolání souhlasu
V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies omezit postupem uvedeným na příslušných internetových stránkách

g) Portabilita
Máte právo na získání údajů, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; nebo právo požadovat přímé poskytnutí osobních údajů jinému správci.

h) Namítat zpracování
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.

Máte právo vznést kdykoli námitku a to i včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

10. Použité pojmy

Oprávněný zájem
Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce (např. ochrana vlastnictví).
Osobní údaj
I nformace o konkrétním, identifikovatelném člověku.
Příjemce
Osoba, které jsou předávány údaje.
Správce
Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
Subjekt údajů
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Účel
Důvod, ke kterému správce využívá osobní údaje.
Zpracování
Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
Zpracovatel
Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.
Produkt
Znamená produkty a služby nabízené Společností.
Služba
Znamená služby, které vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.

11. Kontakt na správce

Nextis s.r.o.
Místecká 329/258
Ostrava – Hrabová
720 00
Česká Republika

Kontakty:
tel.: +420 556 621 301
fax: +420 596 790 789
email: info@nextis.cz

© 2008 – 2019, Nextis, s.r.o., Všechna práva vyhrazena